PHP toàn tập

Angular toàn tập

PHP toàn tập $str = $j; $str = str_pad($str,2,”0″,STR_PAD_LEFT); $nullobj= json_decode(“{}”); $obj = clone $nullobj; $valueobj = clone $nullobj; $valueobj->id = 10; $obj->body = $valueobj; $headerobj = $nullobj; $headerobj->code=”Tháng $str – Năm $i”; $obj->header= clone $headerobj ; $obj= json_encode($obj); Gán object trong php phải dùng clone

 float và clearfix cách xử lý các vướng mắc khi gặp

Webpack toàn tập

Nếu ai đã từng làm việc với CSS, chắc ko hề lạ gì 2 khái niệm float và clearfix, tuy nhiên có thể một số bạn cứ biết chức năng của nó và cứ dùng vậy thôi chứ ko biết (hoặc ko thèm quan tâm) tại sao dùng nó thì có tác dụng như vậy. Bài viết sau …

Seeder Laravel

Lập trình laravel framework

Seeder Laravel php artisan migrate:fresh –seed php artisan migrate php artisan migrate:fresh php artisan db:seed php artisan db:seed –class=UserSeeder composer dump-autoload nếu các model khai báo sai sẽ warning màu vàng php artisan migrate:refresh –path=/database/migrations/2021_04_17_143521_create_sp_sys_view_routes_table.php

How to Create Dynamically Require Components in ReactJS

Function Component in Reactjs

How to Create Dynamically Require Components in ReactJS Step 1: Create file ComponentRoutes.js to auto Import let Components = {}; var requires = [ {path:”New/”,name:”Home”}, {path:”New/”,name:”CreateItem”}, {path:”Sys/Users/”,name:”Profile”}, {path:”Admin/”,name:”User”}, ]; //you can fetch from Api var epath,ename,fullpath,pos; requires.forEach(element=> { epath = element.path; ename = element.name; fullpath = epath + ename; Components[ename] = require(“./ComponentRoutes/”+fullpath).default; }); export default …

Class component in Reactjs

Function Component in Reactjs

Class component in Reactjs không dùng được hàm hook Phải dùng hàm HOC         khai báo render(){ let {history,location,match} = this.props; return( const ProfileWithRouter = withRouter(Profile) export default ProfileWithRouter;     Gán giá trị. this.props.tenbien        Mỗi lần chạy lại this.setState({bien:giatri}); hàm render() sẽ được gọi lại ví dụ : setTest(){ this.setState({test:this.state.test+1}); }; render(){ // // …

Hướng dẫn Axios toàn tập

NPM toàn tập

Hướng dẫn Axios toàn tập Cài đặt: npm install axios var data =   JSON.stringify({“model”:”User”,”cantoken”:”forUser”,”name”:”thoaimaichon1″,”email”:”thoaimaichon1@gmail.com”,”password”:”12345678″}); var config = { method:’post’, url:url, headers: { ‘Authorization‘: ‘Bearer 1|m4llHl7Q5YXslYaURpp9sqdXe6yfbbtTYGtYRD6d’, ‘Content-Type‘:’application/json’, }, data :data }; axios(config) .then(function (response) { data = response.data; console.log(data); console.log(localStorage.length); localStorage.setItem(‘dangnhap’,Object.values(data)[0]); console.log(localStorage.length); }) .catch(function (error) { console.log(error); }); { // `url` is the server URL that …

React SPA Authentication With Sanctum

Reactjs toàn tập

React SPA Authentication With Sanctum Configuring Your First-Party Domains First, you should configure which domains your SPA will be making requests from. You may configure these domains using the stateful configuration option in your sanctum configuration file. This configuration setting determines which domains will maintain “stateful” authentication using Laravel session cookies when making requests to your API. Sanctum Middleware …

Toàn tập VSCODE

Toàn tập VSCODE Extensions : Simple React snippets Color Highlight Bracket Pair Colorizer ES7 React/Redux/GraphQL/React-Native snippets Prettier – Code formatter vscode-styled-components Alt + Click to mark multiSelect