Function Component in Reactjs

Function Component in Reactjs

Function Component in Reactjs export default function Profiles(){ const [user,setUser] = useState() const token = localStorage.getItem(“accessToken”) let location = useLocation(); console.log(location); let search = newURLSearchParams(location.search); console.log(search.get(‘age’)); let history = useHistory() console.log(history); let match = useRouteMatch(); console.log(match); let {name,age} = useParams(); console.log(name); console.log(age); useEffect(()=>{loadDataProfile()},[]); <Route path=”/chay/:name/:age”><Profiles/></Route> {path: “/chay/:name/:age”, url: “/chay/phovv/99”, isExact: true, params: {…}} isExact: true params: {name: “phovv”, age: “99”} …

Tips for Reactjs

Reactjs toàn tập

Tips for Reactjs ShouldComponentUpdate() sẽ check giá trị thay đổi để render giao diện cho component hay không. PureComponent chỉ render lại giao diện khi Props,State thay đổi. Còn Component thường thì luôn thay đổi khi dùng hàm set lại Props,State mà giá set lại k cần biết có khác với trước k. React Router …

Reactjs toàn tập

Reactjs toàn tập

Reactjs toàn tập Dùng babel là  để dich jsx sang js import React from ‘react’; import ReactDOM from ‘react-dom’; import Login from ‘./Admin/Login’; import Register from ‘./Admin/Register’; import Receipts from ‘./Erp/Ar/Receipts’; function Reactjs() { return ( <divclassName=”container mt-5″> <divclassName=”row justify-content-center”> <divclassName=”col-md-8″> <divclassName=”card text-center”> <divclassName=”card-header”><h2>React Component in Laravel</h2></div> <inputtype=”number”placeholder=”Nhập số tiền muốn đọc”id=’money’/> <hr/> <Login/> <inputclassName=”btn …