Hướng dẫn Mysql toàn tập

Hướng dẫn Mysql toàn tập

Hướng dẫn Mysql toàn tập Lệnh tối ưu hoá databases: sudo mysqlcheck -o –all-databases -u root -p Sao lưu toàn bộ databases mysqldump -u root -pmypass –all-databases > alldatabases.sql First fix the 2002 socket error if you haven’t done so from the MySQL section- sudo mkdir /var/mysql sudo ln -s /tmp/mysql.sock /var/mysql/mysql.sock Tắt, mở,Khởi động lại mysql …