Api Laravel toàn tập

Lập trình laravel framework

Api Laravel toàn tập chạy php artisan optimize Configuration cache cleared! Configuration cached successfully! Route cache cleared! Routes cached successfully! Files cached successfully! Lưu ý: tắt APP_DEBUG=false nếu bạn không muốn mọi cấu hình của server bị lộ thông tin(Mặc định là true nên mọi thông tin của bạn sẽ bị lộ nếu bạn deploy …

Tips for Laravel 8

Lập trình laravel framework

Tips for Laravel 8 419 PAGE EXPIRED Lỗi này do gọi request mà không có gửi kèm @csrf $user = User::where([])->firstOrFail(); sẽ trả về dòng đầu tiên; vậy nên khi dùng $user = User::where($request->only([‘name’,’email’]))->firstOrFail(); người dùng cố tình không truyền tham số nam, email sẽ vẫn có kết quả. Customize 404 error php artisan vendor:publish …

List of 21 artisan make commands with parameters

Lập trình laravel framework

List of 21 artisan make commands with parameters make:channel Create a new channel class make:command Create a new Artisan command make:controller Create a new controller class make:event Create a new event class make:exception Create a new custom exception class make:factory Create a new model factory make:job Create a new job class make:listener Create a new …

Creating dynamic routes in laravel

Lập trình laravel framework

Creating dynamic routes in Laravel Sometimes we need to create dynamic routes based on database information. Here is an example that you can use on your projects, mostly inside your routes file, by retrieving a routes array (as example) and load them dynamically. Have fun! Bruno twitter.com/brunocfalcao // Instanciate a router class. $router = app()->make(‘router’); …

Các kiến thức nền tảng lập trình laravel framework

Lập trình laravel framework

Các kiến thức nền tảng lập trình laravel framework Hướng dẫn cài đặt laravel Framework Cài global laravel trên mac : composer global require laravel/installer sudo nano ~/.bashrc sau đó soạn export PATH=”$HOME/.composer/vendor/bin:$PATH” Chạy source ~/.bashrc Cài global laravel trên ubuntu Giống mac nhưng là 2 dòng dưới: export PATH=”$PATH:~/.config/composer/vendor/bin” alias laravel=’~/.config/composer/vendor/bin/laravel’ sudo composer create-project …