Hướng dẫn toàn tập apache

Hướng dẫn toàn tập về apache Apache Trên mac Thư mục cấu hình : Dùng terminal cd /etc/apache2/vhosts Restart apache sudo apachectl restart   Apache Trên Ubuntu Thư mục cấu hình: Dùng terminal cd /etc/apache2/sites-available sau khi chỉnh sửa xxx.conf cần chạy lệnh sudo a2ensite xxx.conf restart apache sudo systemctl reload apache2