Laravel install

Lập trình laravel framework

Laravel install laravel new projectname composer require laravel/ui php artisan ui react –auth php artisan route:clear php artisan optimize php artisan migrate:refresh –seed composer require laravel/installer composer require laravel/sanctum php artisan vendor:publish –provider=”Laravel\Sanctum\SanctumServiceProvider” php artisan migrate

WebRTC là gì? Cách viết ứng dụng gọi video bằng WebRTC và Firebase

WebRTC là gì? Cách viết ứng dụng gọi video bằng WebRTC và Firebase WebRTC là gì? WebRTC là các API viết bằng javascript giúp giao tiếp theo thời gian thực mà không cần cài plugin hay phần mềm hỗ trợ. WebRTC có khả năng hỗ trợ trình duyệt giao tiếp thời gian thực thông qua Video Call, …

Môi trường staging là gì?

Môi trường staging là gì? Môi trường staging (stage) là một bản sao gần chính xác của môi trường sản xuất để kiểm thử phần mềm. Môi trường staging được tạo ra để kiểm tra code, các bản build và cập nhật, nhằm đảm bảo chất lượng trong môi trường giống như sản xuất trước …

Tips for javascript

Tips for javascript

Tips for javascript How to remove DoubleQuote in array of javascript? => JSON.parse const strnum_arr = [“[1.111,2.222]”, “[20.351,44.33344444]”,”[234.34567,899.123]”]; constparsed = strnum_arr.map(JSON.parse);  

Function Component in Reactjs

Function Component in Reactjs

Function Component in Reactjs export default function Profiles(){ const [user,setUser] = useState() const token = localStorage.getItem(“accessToken”) let location = useLocation(); console.log(location); let search = newURLSearchParams(location.search); console.log(search.get(‘age’)); let history = useHistory() console.log(history); let match = useRouteMatch(); console.log(match); let {name,age} = useParams(); console.log(name); console.log(age); useEffect(()=>{loadDataProfile()},[]); <Route path=”/chay/:name/:age”><Profiles/></Route> {path: “/chay/:name/:age”, url: “/chay/phovv/99”, isExact: true, params: {…}} isExact: true params: {name: “phovv”, age: “99”} …

Api Laravel toàn tập

Lập trình laravel framework

Api Laravel toàn tập chạy php artisan optimize Configuration cache cleared! Configuration cached successfully! Route cache cleared! Routes cached successfully! Files cached successfully! Lưu ý: tắt APP_DEBUG=false nếu bạn không muốn mọi cấu hình của server bị lộ thông tin(Mặc định là true nên mọi thông tin của bạn sẽ bị lộ nếu bạn deploy …

Tips for Reactjs

Reactjs toàn tập

Tips for Reactjs ShouldComponentUpdate() sẽ check giá trị thay đổi để render giao diện cho component hay không. PureComponent chỉ render lại giao diện khi Props,State thay đổi. Còn Component thường thì luôn thay đổi khi dùng hàm set lại Props,State mà giá set lại k cần biết có khác với trước k. React Router …

Tips for Laravel 8

Lập trình laravel framework

Tips for Laravel 8 419 PAGE EXPIRED Lỗi này do gọi request mà không có gửi kèm @csrf $user = User::where([])->firstOrFail(); sẽ trả về dòng đầu tiên; vậy nên khi dùng $user = User::where($request->only([‘name’,’email’]))->firstOrFail(); người dùng cố tình không truyền tham số nam, email sẽ vẫn có kết quả. Customize 404 error php artisan vendor:publish …