Laravel install

Lập trình laravel framework

Laravel install

laravel new projectname

composer require laravel/ui

php artisan ui react –auth

php artisan route:clear

php artisan optimize

php artisan migrate:refresh –seed

composer require laravel/installer

composer require laravel/sanctum

php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Sanctum\SanctumServiceProvider"

php artisan migrate

npm i react-router-dom

npm i react-transition-group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *