Môi trường staging là gì?

Môi trường staging là gì?

Môi trường staging (stage) là một bản sao gần chính xác của môi trường sản xuất để kiểm thử phần mềm. Môi trường staging được tạo ra để kiểm tra code, các bản build và cập nhật, nhằm đảm bảo chất lượng trong môi trường giống như sản xuất trước khi triển khai ứng dụng.

Môi trường staging yêu cầu một bản sao của cùng cấu hình phần cứng, máy chủ, cơ sở dữ liệu và bộ nhớ cache. Mọi thứ trong môi trường staging phải càng giống với bản sao trong môi trường sản xuất càng tốt, để đảm bảo phần mềm hoạt động chính xác.

Deverlopment => Test => Staging => Production

Các bước để triển khai phần mềm bao gồm phát triển, tích hợp, thử nghiệm và QA (đảm bảo chất lượng), staging (kiểm thử), sản xuất. Việc tìm ra lỗi phần mềm đóng vai trò rất quan trọng đối với hiệu suất. Môi trường staging thử nghiệm ở mức độ gần giống như quy trình sản xuất thực, trong môi trường phi sản xuất và có thể khiến người dùng tự tin hơn nữa về việc sử dụng phần mềm khi sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *