Function Component in Reactjs

Function Component in Reactjs

Function Component in Reactjs

export default function Profiles(){
const [user,setUser] = useState()
const token = localStorage.getItem(“accessToken”)
let location = useLocation();
console.log(location);
let search = newURLSearchParams(location.search);
console.log(search.get(‘age’));
let history = useHistory()
console.log(history);
let match = useRouteMatch();
console.log(match);
let {name,age} = useParams();
console.log(name);
console.log(age);
useEffect(()=>{loadDataProfile()},[]);

<Route path=”/chay/:name/:age”><Profiles/></Route>

  1. {path: “/chay/:name/:age”, url: “/chay/phovv/99”, isExact: true, params: {…}}
    1. isExacttrue
    2. path/chay/:name/:age
    3. url/chay/phovv/99

<button onClick={()=>history.goBack()}>Back</button>

<button onClick={()=>history.goBack()}>Back</button>
<buttononClick={()=>history.push(‘/admin’)}>Admin</button>
<buttononClick={()=>history.push(‘/chay/anh/45’)}>anh</button>
<buttononClick={()=>history.goForward()}>Forward</button>

Gán giá trị: props.tenbien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *