Tips for Laravel 8

Lập trình laravel framework

Tips for Laravel 8

419 PAGE EXPIRED

Lỗi này do gọi request mà không có gửi kèm @csrf

$user = User::where([])->firstOrFail(); sẽ trả về dòng đầu tiên;

vậy nên khi dùng

$user = User::where($request->only([‘name’,’email’]))->firstOrFail(); người dùng cố tình không truyền tham số nam, email sẽ vẫn có kết quả.

Customize 404 error

php artisan vendor:publish –tag=laravel-errors

     Không dùng HashRouter(dùng BrowserRouter)

Để React Router luôn chạy khi refresh đường link bằng cách chỉnh file lỗi về file mà Route chính đó gọi react ở đây ví dụ là  appreact.blade.php ta chỉnh lại bỏ nội dung trong 404.blade.php và sửa thành @include(‘appreact’)

Nếu dùng HashRouter thì luôn chạy khi refresh hoặc nhập trực tiếp từ link

 

php artisan optimize :

Configuration cache cleared!
Configuration cached successfully!
Route cache cleared!
Routes cached successfully!
Files cached successfully!

tokenCan(‘ten token’)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *